Thông Báo! Mời các bán xem Cần Tìm Đại Lý và Đối Tác để tăng thêm cơ hội thu nhập trong mùa dịch, tại phía trên bên trái. LH Mr Phước 0906842248.

BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG GIAO DỊCH

ĐỊNH GIÁ & ĐĂNG TIN KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP
Định Giá BDS Dễ Dàng! Đã Có Dữ Liệu Định Giá TP.HCM+TP.Tân An+ TP.Châu Đốc. Các bạn Định Gía và Đăng Tin không cần đăng nhập ngay tại đây, chúng tôi chỉnh sửa và gửi kết quả qua email hoặc số đt cho các bạn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:

Mr Phước 0906.842.248

 


Email:

phuocducdatxanh@gmail.com

https://www.facebook.com/phuocducdatxanh


Website: https://phuocducdatxanh.net

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (LẦN 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 2148/TM/KHTK ngày 03/6/2002 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3561/TM/KHTK ngày 09/09/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3536/CV-UB ngày 07/10/2002 của UBND tỉnh về việc quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UB ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UB ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2388/TTr-SCT ngày 31/12/2010 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2) với nội dung như sau:

A. Hiện trạng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh Long An đến ngày 31/12/2010:

Đến gày 31/12/2010 số lượng cửa hàng xăng dầu (CHXD) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An là: 386 cửa hàng; trong đó: có 14 cửa hàng chưa được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và 372 cửa hàng đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; được phân bố trên từng địa bàn các huyện, thành phố như sau:

1. Tân An: 21 cửa hàng;                          2. Thủ Thừa: 18 cửa hàng;

3. Bến Lức: 47 cửa hàng;                       4. Tân Trụ: 08 cửa hàng;

5. Châu Thành: 14 cửa hàng;                  6. Cần Giuộc: 35 cửa hàng;

7. Cần Đước: 37 cửa hàng;                    8. Đức Hòa: 50 cửa hàng ;

9. Đức Huệ: 17 cửa hàng;                      10. Thạnh Hóa: 20 cửa hàng;

11. Tân Thạnh: 27 cửa hàng;                  12. Mộc Hoá: 26 cửa hàng ;

13. Vĩnh Hưng: 31cửa hàng ;                  14. Tân Hưng: 21 cửa hàng.

B. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy họach:

1. Việc phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD:

- Hiện nay, việc phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD vẫn được áp dụng theo Chỉ thị 26/2007/CT-UBND ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Long An thì áp dụng theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Để tiện việc theo dõi quá trình đầu tư xây dựng các CHXD từ khâu quy hoạch đến khâu thỏa thuận địa điểm đầu tư. UBND các huyện, thành phố cần thống nhất giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối làm tham mưu cho UBND trong việc thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD.

- Đối với các địa điểm đầu tư CHXD ở các xã có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia, ngoài ý kiến các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo quy định hiện nay, cơ quan tiếp nhận dự án đầu tư phải tham khảo ý kiến của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trước khi trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư.

- Đối với các địa điểm đầu tư CHXD trong các khu công nghiệp, nếu địa điểm đầu tư có đấu nối với đường giao thông ngoài khu công nghiệp thì Ban Quản lý các khu công nghiệp phải tham khảo ý kiến của Sở Công Thương trước khi đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư.

2. Điều kiện được thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng CHXD:

a) Điều kiện đối với các CHXD được quy hoạch xây dựng ngoài đô thị:

- Vị trí xây dựng CHXD:

Vị trí xây dựng CHXD phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào CHXD đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100 mét, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50 mét.

- Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD:

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường quốc lộ tối thiểu là 05 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã và đường giao thông nông thôn khác tối thiểu là 03 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường, tại các đoạn tiếp giáp với các khu - cụm công nghiệp tối thiểu là 01 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường sông, kênh, rạch tối thiểu là 02 km; riêng sông Rạch Cát và sông Vàm Cỏ tối thiểu là 500 mét.

Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD nêu trên, được áp dụng đối với các tuyến đường không có dãy phân cách cứng. Nếu đường có dãy phân cách cứng thì khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD được áp dụng cho những CHXD ở cùng một bên phải hoặc bên trái tuyến.

- Diện tích đất tối thiểu của CHXD:

Diện tích đất tối thiểu để xây dựng các CHXD loại 1,2,3 được quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được hiểu là diện tích còn lại sau khi trừ giới hạn hành lang an toàn đường bộ, đường thủy được quy định tại các văn bản của Chính phủ và UBND tỉnh, huyện, thành phố quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khoảng lùi do ngành xây dựng quy định vẫn được tính trong diện tích còn lại xây dựng CHXD; bao gồm:

+ Cửa hàng xăng dầu loại 1: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 3.000 m2; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 60 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 2: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 2.000 m2; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 50 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 3: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 1.000 m( trước đây quy định 900 m) ; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 30 m.

b) Điều kiện đối với các CHXD được quy hoạch xây dựng trong đô thị:

- Vị trí xây dựng CHXD:

Vị trí xây dựng CHXD phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào CHXD đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100 mét, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50 mét.

- Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD:

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường giao thông khác trong đô thị tối thiểu là 300 mét.

+ Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD nêu trên, được áp dụng đối với các tuyến đường không có dãy phân cách cứng. Nếu đường có dãy phân cách cứng thì khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD được áp dụng cho những CHXD ở cùng một bên phải hoặc bên trái tuyến.

- Diện tích đất tối thiểu của CHXD:

Diện tích đất tối thiểu của CHXD được xác định theo nguyên tắc chung như trường hợp các CHXD được quy hoạch xây dựng ngoài đô thị; bao gồm:

+ Cửa hàng xăng dầu loại 1: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 3.000 m2; riêng khu vực nội đô là 1.000 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 2: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 2.000 m2; riêng khu vực nội đô là 500 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 3: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 1.000 m2; riêng khu vực nội đô là 300 m.

3. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu:

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 có 126 địa điểm được quy hoạch xây dựng mới; Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Long An phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 có 130 địa điểm được bổ sung quy hoạch; trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh đồng ý bổ sung 10 địa điểm; tổng cộng có 266 địa điểm được quy hoạch và bổ sung quy hoạch.

Đến nay có 92 địa điểm đã được UBND tỉnh có văn bản đồng ý thỏa thuận địa điểm đầu tư; trong đó, đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động 45 cửa hàng, đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án 47 cửa hàng; còn lại 174 địa điểm đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng; trong đó: xóa quy hoạch 05 địa điểm nhằm để đảm bảo được khoảng cách tối thiểu với các CHXD hiện hữu khác và 29 địa điểm cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, ngoài 169 địa điểm còn lại đã được quy hoạch nêu trên, sẽ bổ sung 137 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. Được bố trí trên từng địa bàn huyện, thành phố và trên các tuyến đường. Cụ thể như sau:

Thành phố Tân An:

Thành phố Tân An hiện có 21 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 09 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Phường 7, đường Châu Thị Kim (đã có chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư cho DNTN Tân Thành Tân Vĩnh Bá);

- Phường 4, đường tránh thành phố (đoạn gần giao Quốc lộ 62, thuộc dự án Bến xe do Cty Lainco đầu tư);

- Phường 3, đường Hùng Vương nối dài;

- Phường 6, đường Huỳnh Châu Sổ (đường Xuân Hòa cũ);

- Phường Tân Khánh, đường Trần Văn Đấu;

- Xã An Vĩnh Ngãi, đường Châu Thị Kim ( từ giao lộ Trần Văn Đấu đến hết ranh xã An Vĩnh Ngãi);

- Xã Hướng Thọ Phú, đường Đỗ Trình Thoại;

- Xã Hướng Thọ Phú, đường Lê Văn Tưởng;

- Phường 7, đường tỉnh 827A, hướng tuyến bên phải.

Huyện Thủ Thừa:

Huyện Thủ Thừa hiện có 18 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 05 địa điểm, bổ sung quy hoạch 12 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Xã Bình An, đường Bà Phổ;

- Xã Bình An, đường từ Mố B cầu Thủ Thừa đến đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây;

- Xã Long Thành, đường từ Quốc lộ N2 đến UBND xã Long Thành (cặp kênh 10);

- Xã Long Thuận, đường từ Cầu treo thị trấn đến quốc lộ N2;

- Xã Mỹ An, đường huyện 28;

- Xã Mỹ An, đường ấp 3 (từ quốc lộ 62 đến ranh tỉnh Tiền Giang);

- Thị trấn Thủ Thừa, đường từ cầu Thủ Thừa đến cầu Mương Khai (trong Cụm công nghiệp 200 ha thị trấn);

- Xã Tân Thành, đường kênh T1;

- Xã Tân Thành, đường Thủ Thừa - Bình Thành (đường ven kênh Bo Bo, trong khu Công nghiệp chế biến phân vi sinh);

- Xã Nhị Thành, đường huyện 6;

- Xã Nhị Thành, đường huyện 7;

- Xã Bình Thạnh, quốc lộ 1A (Trung tâm chợ rau quả và Thương mại - Dịch vụ).

Huyện Bến Lức:

Huyện Bến Lức hiện có 47 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 19 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 16 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Lợi, từ đường dọc sông Vàm Cỏ Đông sang đường Bình Đức - Bình Hòa Nam. Lý do: tên chính thức hiện nay là đường Bình Đức - Bình Hòa Nam.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Bửu, đường Thanh Phú - Tân Bửu;

- Xã Tân Bửu, đường Tây Rạch Rích;

- Xã Tân Bửu, đường Đông Rạch Rích;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh Thủ Thừa;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh T2;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh Thằng Tây;

- Xã Thạnh Hòa, đường Thạnh Hòa - Thạnh Lợi;

- Xã Thạnh Lợi, đường đê kênh Tắc;

- Xã An Thạnh, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ kênh Rạch Mương đến kênh Nước Mục;

- Xã Lương Hòa, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ kênh Gia Miệng đến kênh Xáng Lớn;

- Xã Lương Bình, đường Lương Bình;

- Xã Lương Bình, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ Bến đò Nhà Thờ Lương Bình đến kênh Rạch Cát;

- Xã Thanh Phú, đường đê Phước Tú, sông Bến Lức;

- Xã Thanh Phú, đường đê ấp 3, sông Bến Lức;

- Xã Lương Bình, đường đê kênh Xáng lớn;

- Xã Nhựt Chánh, quốc lộ 1 A.

Huyện Tân Trụ:

Huyện Tân Trụ hiện có 08 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 04 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 04 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Bình Lãng, từ đường nông thôn sang đường tỉnh tỉnh 833. Lý do: Cửa hàng xăng dầu Bình Lãng thuộc Công ty xăng dầu Long An đã được di dời về xã Bình Tịnh, hiện nay đường tỉnh 833 đi qua xã Bình Lãng không có cửa hàng xăng dầu.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Phước Tây, đường huyện 25;

- Xã Quê Mỹ Thạnh, đường tỉnh Cai Tài;

- Xã Quê Mỹ Thạnh, đường Hà Văn Sáu;

- Xã Nhựt Ninh, đường tỉnh 832.

Huyện Châu Thành:

Huyện Châu Thành hiện có 14 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 04 địa điểm, bổ sung quy hoạch 06 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Xã Bình Quới, đường tỉnh 827B;

- Xã Phước Tân Hưng, đường tỉnh 827B;

- Xã Phước Tân Hưng, đường 30/4;

- Xã Thuận Mỹ, quốc lộ 50;

- Xã Thanh Phú Long, quốc lộ 50;

- Xã Long Trì, đường tỉnh 827C.

Huyện Cần Giuộc:

Huyện Cần Giuộc hiện có 35 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 19 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 09 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Long Phụng, từ đường Đê Ông Hiếu sang đường Đê Phú Thạnh. Lý do: Tên chính xác là Đê Phú Thạnh đi qua địa phận ấp Ông Hiếu.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Phước Vĩnh Đông, từ đường nông thôn sang đường liên ấp Thạnh Trung - Đông Bình. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường liên ấp Thạnh Trung - Đông Bình.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Mỹ Lộc, đường Phước Hậu - Mỹ Lộc;

- Xã Long Thượng, đường huyện 14;

- Xã Thuận Thành, đường kênh Thông Phèn;

- Xã Phước Lâm, đường huyện 20;

- Xã Phước Lâm, đường Trường Bình - Phước Lâm;

- Xã Đông Thạnh, cặp bờ sông Rạch Cát.

Huyện Cần Đước:

Huyện Cần Đước hiện có 37 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 14 địa điểm, xóa quy hoạch 03 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 24 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Xóa quy hoạch:

- Xã Long Sơn, đường hương lộ 17; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

- Xã Long Sơn, đường hương lộ 17 ( địa điểm của TNHH SX-TM Huỳnh Chính được UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

- Xã Phước Đông, đường tỉnh 826 B; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Long Sơn, từ đường hương lộ 16B sang đường huyện 16. Lý do: xã Long Sơn chỉ có đường huyện 16 đi qua, không có đường hương lộ 16B.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Mỹ Lệ, đường tỉnh 826 sang thị trấn Cần Đước, đường tỉnh 826; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Long Cang, đường huyện 16;

- Xã Long Khê, đường Long Khê - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Long Khê - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Phước Vân - Long Định;

- Xã Long Cang, đường Công nghiệp Long Định - Long Cang;

- Xã Long Hoà, đường Long Hoà - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Long Hoà - Phước Vân;

- Xã Long Trạch, đường tỉnh 826;

- Xã Tân Trạch, đường huyện 19;

- Xã Tân Ân, đường huyện 21;

- Xã Tân Lân, đường Bờ Mồi;

- Xã Phước Tuy, đường Bờ Mồi;

- Xã Long Hựu Đông, đường tỉnh 826 B;

- Xã Long Hựu Đông, đường tỉnh 826 B;

- Xã Tân Lân, đường Ao Gòn;

- Xã Mỹ Lệ, đường tỉnh 19;

- Xã Tân Lân, đường huyện 19/5;

- Xã Phước Đông, đường huyện 19/5;

- Xã Long Hựu Tây, đường huyện 82;

- Xã Tân Trạch, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Long Sơn, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Phước Tuy, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Tân Ân, cặp bờ sông Vàm Cỏ;

- Xã Tân Lân, cặp bờ sông Rạch Cát.

Huyện Đức Hòa:

Huyện Đức Hòa hiện có 50 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 20 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 09 địa điểm, bổ sung quy hoạch 05 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

 • -->

  Bài viết liên quan


  MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Hướng Dẫn Tìm Kiếm

  Nếu các bạn tìm kiếm đơn giản xin mời nhập từ khóa. Tìm kiếm sâu nhấp vào Tìm Kiếm Nâng Cao, Tìm kiếm cùng loại thì nhấp vào đường, phường, ngang, dài, số tầng, giá, BDS cùng tiêu chí, BDS cùng trên đường, BDS cùng phường...

  Hướng Dẫn Đăng Nhập

  Các bạn cứ đăng nhập bằng Facebook, Google trên đt, máy tính đều được. Nếu không cứ việc điền vào phần ký gửi trên thanh menu. Nếu muốn đơn giản không cần đăng nhập, hãy đăng tin rao trên vào phần Định Giá chúng tôi biên tập.

  Định Giá & Đăng Tin

  Các bạn không cần đăng nhập, chỉ cần tự tin điền vào ô đánh dấu *, nếu điền sai chúng tôi biên tập, hệ thống sẽ cho kết quả ngay. Hiện nay có 3 Quận Huyện là: Thủ Đức, Tân Phú, Cần Giờ và Hốc Môn chưa có dữ liệu để định giá, chúng tôi sẽ hoàn thiện trong thời gian tới, mong quý vị thông cảm.

  Cần Hợp Tác Với Môi Giới.

  Chúng Tôi Đang Có Số Lượng Khách Hàng Và Lượng Sản Phẩm Đa Dạng, Cần Hợp Tác Một Cách Mở Cửa Và Thoáng Với Tất Cả Môi Giới Và Các Sàn, Các Bạn Sẽ Nhận Được Hoa Hồng 70%, Cty Chúng Tôi Sẽ Hỗ Trợ Đăng Tin Vib Cho Các Bạn. Liên Hệ 0906842248.

  https://plus.google.com/


  BĐS TP. Hồ Chí Minh